เลย-ทม.เลย ตื่นตัวเร่งอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

76

*เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 3 มี.ค.63 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลเมืองเลย ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด”การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) มีนายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย คณะกรรมการเหล่ากาดจังหวัดเลย ส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าเป็นเกียรติด้วย

นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล น่ายกเทศมนตรีเมืองเลย รายงานว่า กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมกับการจัดทำน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ทั้งนี้ ได้มีการพบผู้ติดเชื้อรายแรกที่เมืองอู่ฮั่น ในวันที่ 12 ธ.ค. 62 และมีการพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้รู้ตัวว่าไวรัสนี้ระบาดและติดต่อในระบบข้อมูล ณวันที่ 25 ก.พ. 63 พบจำนวนผู้ป่วยทั่วโลก 81,005 ราย เสียชีวิตจำนวน 2, 762 ราย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 29,857 ราย สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ณ เดียวกันนี้มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 1,798 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 40 ราย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 551 ราย ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต และ จ.เลย ทำการตรวจแล้ว 25,000 ราย มีผู้ที่เกณฑ์สงสัย 8 ราย และก็ไม่พบผู้ป่วยแต่อย่างใด

ดังนั้นเทศบาลเมืองเลยจึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองขึ้นเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในชุมชนครูนักเรียน ในการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลยสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเลย ผู้ประกอบการกิจการโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองเลยผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า อาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง ประธานชุมชน กรรมการชุมชนรวม 250 คน

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย