ขอนแก่น-ชป.6 เร่งช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค

114

สำนักงานชลประทานที่ 6 เร่งช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในเขตอีสานกลางทั้ง 5 จังหวัด

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำไว้ในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที ซึ่งปัจจุบันได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือประชาชนจำนวน 53 เครื่อง กระจายอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด (ขอนแก่น 2 เครื่อง ,มหาสารคาม 11 เครื่อง, ร้อยเอ็ด 6 เครื่อง,ชัยภูมิ 7 เครื่อง, กาฬสินธุ์ 27 เครื่อง) อาทิเช่นที่จังหวัดชัยภูมิ โครงการชลประทานชัยภูมิ นำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สูบน้ำจากหนองน้ำสาธารณะไปกักเก็บไว้ที่สระน้ำประจำหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา การอุปโภค-บริโภค และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่บ้านบะเสียว หมู่ 6 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 260 ครัวเรือนที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

ที่จังหวัดขอนแก่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สูบน้ำที่ แก้มลิงกุดแคนเติมน้ำเข้าลำน้ำเชิญ เหนือประตูระบายน้ำเชิญ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปาอำเภอชุมแพนอกจากนี้โครงการชลประทานขอนแก่น ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เขตอำเภอภูเวียง อำเภอหนองนาคำ อำเภอชุมแพ และอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

สำหรับจังหวัดมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สูบน้ำจากลำเสียวใหญ่ บริเวณหน้าฝายยางบ้านแดง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนบ้านแดง ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามกว่า 250 ครัวเรือน

ด้านจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เร่งผันน้ำจากคลอง RMC ของอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบไปช่วยเติมให้กับการประปา ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ประชุมพบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำบึงอร่าม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำของสถานีสูบน้ำและพื้นที่ท้ายอ่างฯสร้างความเข้าใจและการใช้น้ำอย่างประหยัดและในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 62/63 เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกและสำหรับอุปโภคบริโภค รวมถึงได้สนับสนุนเครื่องจักรเข้าไปขุดลอกตะกอนดินและวัชพืชในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของเขื่อนลำปาว เพื่อให้การส่งน้ำเข้าถึงพื้นที่การเกษตรได้สะดวกและทั่วถึง

สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางได้เพิ่มการระบายน้ำเขื่อนร้อยเอ็ดไปเติมหน้าเขื่อนยโสธร เพื่อสนับสนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร ประมาณ 5.2 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ปัจจุบัน (23 ก.พ.63) ระดับน้ำหน้าโรงสูบน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร เพิ่มขึ้นอีก 23 เซนติเมตร ระดับ +123.53 ม.(รทก.) จากเดิมเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 63 มีระดับอยู่ +122.30 ม.(รทก.) เป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร และแม่น้ำชีตอนล่าง พื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน จะเร่งช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างเต็มความสามารถ ขอความร่วมมือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้น้ำร่วมกันอย่างเคร่งครัดและร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้

ข่าว-ภาพ กัมพล ดวงชิน