ยโสธร-มอบบ้านร้อยใจรวมไทยสู่ใจอีสานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

44

จังหวัดยโสธรร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่และส่งมอบบ้านโครงการ ร้อยใจ รวมไทย สู่ใจอีสาน เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน จากพายุโพดุลและคาจิกิ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางสาวอารยา  ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และนายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ยโสธร ร่วมพิธีขึ้นบ้านใหม่และส่งมอบบ้านให้กับ นางทองบุญ  หลักหาญ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 21 หมู่ 11 บ้านตับเต่า ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร พร้อมกับมอบหลักฐานการโอนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท ซึ่ง นางทองบุญ  หลักหาญ เป็นผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมและได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ ในช่วงที่ผ่านมา จากนั้นได้เดินทางไปมอบบ้านให้กับ นายสุระ  แก่นสุวรรณ อายุ 64 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว บ้านเลขที่ 146 หมู่ 15 บ้านน้ำคำน้อย ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนและมอบหลักฐานการโอนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมาะสมและปลอดภัย โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาคีเครือข่ายได้แก่ มูลนิธิสยามกัมมาจล บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดูโฮม จำกัด ซึ่งในพื้นที่จังหวัดยโสธรจะมีการก่อสร้างและส่งมอบบ้านทั้งหมด จำนวน 54 หลัง แยกเป็นอำเภอเมืองยโสธร จำนวน 20 หลัง อำเภอเลิงนกทา จำนวน 13 หลัง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จำนวน 8 หลัง อำเภอป่าติ้ว จำนวน 6 หลัง อำเภอค้อวัง จำนวน 5 หลัง อำเภอกุดชุม จำนวน 1 หลัง และอำเภอไทยเจริญ จำนวน 1 หลัง

นางสาวอารยา  ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบว่าในภาคอีสานหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโพดุลและคาจิกิ เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตร ทางธนาคารฯจึงได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งแบบเร่งด่วนเฉพาะหน้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จึงได้ประสานมายังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขอทราบข้อมูลของผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆว่าประสงค์จะขอความช่วยเหลือในด้านใดบ้างและสรุปความต้องการของผู้ประสบอุทกภัย ทราบว่าผู้ประสบอุทกภัยต้องการที่จะให้มีการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จึงได้กำหนดโครงการ ร้อยใจ รวมไทย สู่ใจอีสาน เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสานจากพายุโพดุลและคาจิกิ

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี / ยโสธร