มุกดาหาร-เปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตร

41

มุกดาหาร-อธิบดีกรมประมง เปิดตัว แหล่งนำหนองหัวลิง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร หลังหนุนนำร่องเข้าโครงการธนาคารผลผลิตด้านการประมงปี 63 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนในพื้นที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการผลผลิตเกษตรด้านการประมงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ แหล่งน้ำหนองหัวลิง หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกเปลือย ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิด กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตร พร้อมเปิดป้ายโครงการฯ และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเยี่ยมชมนิทรรศการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร (จัน-หะ-วร) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายมีศักดิ์ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมเป็นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดำเนินการโดยกรมประมงเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำชุมชนและสร้างรายได้จากสัตว์น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยอาศัยแหล่งน้ำชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ในการสนับสนุนต้านงบประมาณและข้อมูลวิชาการ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2564 โดยในปีงบประมาณ 2563 มีเป้าหมายดำเนินการโครงการฯ 80 แห่ง โดยจะดำเนินการในแหล่งน้ำแห่งใหม่ จำนวน 20 แห่ง และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้เกิดความความต่อเนื่องในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี 2562 จำนวน 20 แห่ง ในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี 2561 จำนวน20 แห่ง และในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี 2560 จำนวน 20 แห่ง

สำหรับ แหล่งน้ำหนองหัวลิง เป็นแหล่งน้ำที่กรมประมงคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปีพ.ศ. 2563 โดยมีขนาดพื้นที่ 30.25 ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5 บ้านหนองกกเปลือย ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหารมีประชากร 95 ครัวเรือน จำนวนทั้งหมด 376 คน เดิมเป็นหนองน้ำธรรมชาติของหมู่บ้านโดยมีต้นไม้ล้อมรอบมีน้ำขังตลอดปี และมีต้นหัวลิงอยู่กลางหนองน้ำจึงถูกเรียกขนานนามตามชื่อตันไม้ว่า”หนองหัวลิง”เป็นแหล่งน้ำที่อุดมไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2527 ได้มีโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์เพื่อกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตรของหมู่บ้าน

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้ำดังกล่าวให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ กรมประมงจึงได้คัดเลือกแหล่งน้ำดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำนำร่องเข้าร่วมโครงการธนาคารฯ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนในพื้นที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการผลผลิตเกษตรด้านการประมงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับในวันนี้กรมประมงได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตร : กิจกรรม สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ซึ่งนับเป็นการเปิดตัวแหล่งน้ำครั้งแรกอย่างเป็นทางการป้ายแหล่งน้ำของโครงการฯภายหลังได้เข้าร่วมโครงการกับทางกรมประมง โดยในวันนี้นอกจากจะมีพิกรมประมงได้เตรียมพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1 ล้นตัว ได้แก่ ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน มาปล่อยบริเวณแหล่งน้ำชุมชนโดยรอบในอำเภอนิคมอีกด้วย

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ มุกดาหาร