เลย-กลุ่มฮักแม่น้ำเลยยื่นหนังสือให้ยกเลิกโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก

162

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่18 ก.พ.63 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย มีประชาชนกลุ่มฮักแม้น้ำเลยกว่า 100 คน โยการนำของนายไกรยุทธ ทำมาป้อง เลขานุการกลุ่มฮักน้ำเลย พร้อมด้วยชาวบ้านกลาง หมู่ 3 ,8 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย ได้เดินทางเรียกร้องและมายื่นหนังสือต่อนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้ยกเลิกโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่โครงการก่อสร้างเริ่มสัญญาก่อสร้างปี 2561-2566 ระยะเวลา 6 ปี ด้วยงบประมาณ 5,000 ล้านบาทสำหรับเหตุผลความกังวลใจต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้น ระบุว่า ตามที่กลุ่มฮักแม่น้ำเลย ได้ยื่นหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ดำเนินการส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งแนบข้อเสนอของกลุ่มฮักแม่น้ำเลยต่อโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย หรือ เขื่อนศรีสองรัก ฯซึ่งเสนอให้ยกเลิกโครงการ ด้วยเหตุผลความกังวลใจต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ กลุ่มฮักน้ำเลย ได้ยื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีประเด็น 3 ข้อคือ ให้ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประท่านจัดเวทีสาธารณะกับปัญหาที่เกิดขึ้น , ให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักกรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 58,และ ออกคำสั้งให้กรมชลประท่านยุติกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อหลีกเลี้ยงความขัดแย้ง

เวลา 17.30 น.วันเดียวกันนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผอ.สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทานฯพร้อมด้วยนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รอง ผวจ.เลย รับเรื่องขอเสนอของกลุ่มฯ และประชุมที่ห้องศรีสองรักชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลยกับกลุ่มฯ สรุปได้ว่าเรื่องจัดเวทีแสดงความคดเห็น และ ประเด็นให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบ สามารถจัดให้ได้ทันที แต่ ประเด็นที่จะให้ยุติหรือชะลอกิจกรรม/ โครงการ นั้น ต้องนำไปประสานงานกับภาครัฐตามระเบียบทางราชการต่อไป

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย