สุรินทร์-ราชภัฏสุรินทร์มอบทุนการศึกษา

47

วันนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563  ที่ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  รองศาสตราจารย์ กนก  โตสุรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียน และนักศึกษา 11 หลักสูตร ที่เรียนดีมีฐานะค่อนข้างยากจน รวมทั้งสิ้น 57 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยมี นางอัชราภรณ์  สุขทอง คณะบดี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาตร์กล่าวรายงานถึงการจัดงานโครงการกองทุนการศึกษา และสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา มอบทุนการศึกษา เป็นครั้งที่ 3

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาตร์ จัดการเรียนการสอนแน้นคุณภาพของนักศึกษาเป็นหลัก ให้ผู้เรียนมีความสามารถ นำความรู้ไปประกอบอาชีพ สามารถนำไปประยุตใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสังคมได้

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาตร์  ปัจจุบัน มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2,549 คน   มีนักศึกษาจำนวนมากที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ปกครองมีฐานะค่อนข้างยากจน  ส่งผลให้นักศึกษายื่นคำร้องขอหยุดพักการเรียน และยื่นใบลาออกจากการเป็นนักศึกษาจำนวนหนึ่ง   ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงปัญหาของนักเรียน และนักศึกษา ที่เรียนดี แต่มีฐานะค่อนข้างยากจน  ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ ได้ดำเนินการมาตั้งแค่ปี พ.ศ.2561 และเพิ่มขึ้น ปีนี้เป็นปีที่ 3 เพื่อ เป็นการแก้ไขปัญหา ลดปัญหาของนักเรียน และนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

นางอัชราภรณ์ สุขทอง คณะบดีมุษย์ศาสตร์ และสังคมศาตร์ บอกถึงการจัดโครงการบอบทุนการศึกษาให้ นักเรียน  และนักศึกษาในครั้งนี้ว่า เพื่อแก้ไขปัญหานักศึกษาที่มีครอบครัวค่อยข้างยากจน บางคนไม่สามารถศึกษาต่อได้ ทางมหาวิทยาลัยได้ประชุมหารือจากคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดโครงการระดมทุนช่วยนักศึกษา ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาให้นักเรียน  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้…./

ภาพ/ข่าว เขมชาติ  ชุณหกิจขจร รมิตา  สิงหเสรี