ลพบุรี-โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า

56

ลพบุรี-ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดลพบุรีปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรี สวางวัฒนวรขัตติยราชนาวี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุปกิตโพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในปณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขัตติยราชนารี ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรและสัตว์เลี้ยงในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในปีพ.ศ.. 2563 จากความร่วมมือดังกล่าวที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปประธรรมทำให้ลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้เป็นลำดับแม้ว่าจังหวัดลพบุรีจะไม่พบอาการของโรคพิษสุนัขบ้าในคนมาเป็นเวลากว่า 12 ปีและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดลพบุรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันโรค บ้าเป็นอย่างยิ่งมาโดยตลอดจึงได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสา ปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดลพบุรีประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบของประชารัฐโดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนเพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมในทุกพื้นที่ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์การฉีดวัคซีนและการควบคุมคุณภาพของวัคซีนซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก อ.บ.ต.ทุกแห่ง รวมทั้งสิ้น 250 คน

ภาพ/ข่าว อนันต์ อ่ำทอง /ลพบุรี