เลย-แล้งหนักภาครัฐเร่งแจกน้ำช่วยชาวบ้าน

23

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 ก.พ.63 ,มณฑลทหารบกที่ 28 จ.เลย ระดมรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งปี 63 ที่บ้านศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย จำนวน 3 คันๆละ 6,000 ลิตร ซึ่งปล่อยรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายทุกสัปดาห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ทำเรื่องยื่นขอรับการช่วยเหลือ โดยรับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยแบบฟรีแต่ต้องแนบหลักฐาน ทะเบียนรถบรรทุกน้ำ บัตรประจำตัวพนักงานขับรถ และหนังสือจากหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอรับการสนับสนุน ด้วย

ด้านนางทักษี เสนาเจริญ อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 55 หมู่ 11 บ้านศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย กล่าวว่ารู้สึกว่าปีนี้แล้งและขาดแคลนน้ำมากที่สุดตั้งแต้เกิดและจำความได้ ปกติใช้น้ำจากการประปาหมู่บ้านแต่ปีนี้น้ำในแหล่ง น้ำแห้ง จึงต้องไปซื้อน้ำจากร้านค้ามาใช้มีค่าใช้จ่ายกว่า 100 บาท/วัน.จึงยื่นเรื่องขอน้ำไปที่ อบต.ศรีสองรักและ มทบ. 28 ซึ่งได้น้ำมาเติมอ่างเต็มกว่า 1,000 ลิตร/ครั้ง ใช้อุปโภค-บริโภค ซักผ้า ในครัวเรือนได้ 2 วันจะหมดและไปซื้อน้ำ และขอรับการช่วยเหลืออีก

นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างขนาดกลาง 14 แห่ง จ.เลย ณ วันนี้ มีน้ำ 46 ล้านลบ.ม. (40%) ถือว่ามีน้อยกว่าปีที่แล้ว (ก.พ.62 มีน้ำ 62%) อ่างน้ำหมาน มีน้ำ 4 ล้านลบ.ม. ( 17%) แนวโน้มลดลง อ่างน้ำเลย ที่ปล่อยน้ำลงมาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคหล่อเลี้ยงประชาชนเขต ทม.เลย และพื้นที่รอบนอก รวมทั้งแก่หน่วยงาน องค์กรฯที่นำรถบรรทุกน้ำมารับด้วยตนเองเพื่อไปแจกแก่ประชาชนพื้นที่ของตนเองอีกทุกวัน ด้วย ณ วันนี้มีน้ำเหลือ 23 ล้านลบ.ม. (66%) และมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ โดย สูบน้ำจากแม่น้ำเลยมาผลิตน้ำประปาในเขตตัวเมืองเลย ประมาณวันละ 20,000 ลบ.ม.

ภาพ/ข่าว บุญชุ ศรีไตรภพ จ.เลย