เลย-บูรณาการจัดเปิดโครงการราษฎร์รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง

43

จ.เลย-โดยมณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดมรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.63 สนามหน้าศาลาจรัส-ราศี ค่ายศรีสองอรัก อ.เมืองเลย จ.เลย Iพ.อ.วิทยา พรจรรยา รอง ผบ.มทบ.28 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563 มีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าร่วมจำนวนมาก

พ.อ.ปฏิวัติ ชื่นศรี หก.กกร.มทบ.28 รายงานว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการ ปริมาณน้ำที่เก็บกักในแหล่งน้ำ หลายแห่งมีปริมาณน้ำระดับต่ำกว่าเกณฑ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ทั่วประเทศแล้ว 20 จังหวัด โดยเป็นพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 จังหวัด สำหรับจังหวัดเลย ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่ก็มีประชาชนประสบปัญหาจากการขาดน้ำอุปโภค บริโภค ในหลายพื้นที่ ท่านผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วยจัดรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่าย น้ำอุปโภค บริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ทันที รวมถึงประสานส่วนราชการในพื้นที่บูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้กองทัพบกได้กำหนดให้กระทำพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 63 และปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ พร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกส่วน มีความร่วมมือ และมีความพร้อมในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ. 28 จึงได้เรียนเชิญส่วนราชการในจังหวัดเลย นำศักยภาพด้าน กำลังพ ล ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการขนส่งน้ำอุปโภคบริโภค ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๘ ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมตรวจพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563 จำนวนมาก

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย