กรมทหารราบที่ 31 ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

25

ลพบุรี-กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกล ตามนโยบายของกองทัพบก ในโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2563

วันที่6กุมภาพันธ์ 2563พันโท รณดร โฉมวีรภัฏ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ (ร.31 พัน.2 รอ.) ได้จัดกำลังพล ของหน่วย พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร บรรทุกน้ำดื่มสะอาด เพื่อการอุปโภคบริโภค จากสำนักงานประปา อำเภอสระโบสถ์ จำนวน 2 เที่ยว รวม 12,000 ลิตร เข้าดำเนินการ เติมน้ำให้กับถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน และแจกจ่ายช่วยเหลือเติมน้ำในภาชนะกักเก็บน้ำตามบ้าน ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกล ของหมู่ที่ 2 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าว ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”เนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ประกอบกับน้ำในภาชนะสำรองของประชาชนในแต่ละบ้าน มีไม่เพียงพอไปตลอดฤดูแล้งแล้ว

โอกาสเดียวกัน ยังได้นำกำลังพลจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของหน่วย กว่า 50 นาย ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานอำเภอสระโบสถ์ กว่า 100 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพ โดยเข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ใบไม้ , กำจัดวัชพืช, เก็บกวาดเศษขยะ ในพื้นที่สาธารณะในเขตุชุมชน หมู่ที่ 2 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เพื่อเป็นการแสดงพลังแห่งความสามัคคี โดยตั้งมั่นในการทำหน้าที่เป็นจิตาอาสาดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ แสดงออกถึงความจงรักภักดี อย่างพร้อมเพรียงกันด้วย

ภาพ/ข่าว ///อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี//////