แพร่-รร.ใช้เครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนก่อนเข้าเรียน

177

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ใช้เครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนก่อนเข้าเรียน พร้อมให้คำแนะนำให้ความรู้เรื่องของ PM 2.5 เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่  

นายศักดิ์ศิลป์  ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้กลุ่มงานอนามัยของโรงเรียน ทำการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในเบื้องต้น ด้วยการใช้เครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกายของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน เพื่อจะได้ทราบในเบื้องต้นว่าเด็กคนไหนมีอาการไข้ หรือป่วยไข้บ้าง เป็นการคัดกรองโรค เพื่อดูแลสุขภาพของเด็กนักเรียนและเจ้าหน้าที่ พร้อมกับรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพอนามัยหน้าเสาธง  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พร้อมทั้งวิธีการป้องกันโรคติดต่อชนิดต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลางรับประทานอาหาร และล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หรือหยิบจับสิ่งของที่คาดว่าจะมีเชื้อโรค