มุกดาหาร-จัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ยักษ์

61

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 63 ที่วัดชัยภูมิ บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานรวมชนเผ่าไทอีสาน สืบสานงานบุญข้าวจี่ ประเพณีบุญคุ้ม ตุ้มโฮมวัฒธรรม โดยมีนายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอคำชะอี นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประธานสภาตำบลบ้านค้อ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิดงาน

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำข้าวจี่ยักษ์ การแข่งขันปิ้งข้าวจี่ การประกวดขบวนแห่ของคุ้มต่างๆจำนวน 15 คุ้ม และการประกวดพาแลงอีสาน โดยก่อนพิธีเปิดงานได้จัดให้มีขบวนแห่วัฒนธรรมอีสานบ้านค้อไปรอบๆหมู่บ้านอีกด้วย ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากข้าวจี่ในขบวนแห่ ชาวบ้านร่วมกันทำให้ออกมาเป็นรูปร่างต่าง ๆ มากมาย

สำหรับบุญข้าวจี่เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนสาม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น สร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้านและตำบล ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของอำเภอคำชะอี และเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านหลังการเก็บเกี่ยวเป็นหนึ่งในประเพณีฮีต 12 คอง 14 ของชาวอีสาน

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า งานประเพณีบุญข้าวจี่เป็นงานที่จัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามตามประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ของชาวอีสาน ซึ่งถือเป็นจารีตที่ปฏิบัติสืบมาว่า เมื่อได้เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวใหม่หากได้มีการจัดทำบุญประเพณีถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ก่อนถือว่าได้อานิสงค์มาก ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในตำบลบ้านค้อได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดประเพณีอันดีงาน จึงร่วมแรงร่วมใจจัดงานนี้ขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญข้าวจี่ เพื่อสร้างเสริมพลังความสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านค้อ และตำบลใกล้เคียง พร้อมทั้งให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นทราบและเข้าใจ ภาคภูมิใจในบุญประเพณีของชาวอีสานตามฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ และปฏิบัติตามจารีตประเพณี และถือปฏิบัติศีลธรรมอันดีงามในท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป..

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร