เลย-จิตอาสาภัยพิบัติวังสะพุงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

41

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 ม.ค.63   ที่ แม่น้ำเลย พื้นที่   ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย   นายประยูร อรัญรุท  นายอำเภอวังสะพุง นำจิตอาสาพระราชทาน ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ประชาชน ประมาณ 100 คน  ร่วมทำฝายกระสอบทรายฝายชะลอน้ำป้องกันและแก้ไขภัยแล้งปี 2563  

นายประยูร อรัญรุท  นายอำเภอวังสะพุง  กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้มีผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอวังสะพุง จ.เลย  ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวเพื่อกักเก็บน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาในการอุปโภค บริโภค เพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาภัยแล้งของชุมชน ซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 3 หมู่บ้าน ประมาณ 1,200 ครัวเรือน ซึ่งได้ร่วมทำขึ้นระหว่างวันวันที่ 24-25 ม.ค.63 จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จำนวน 3 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 7 ,15 และ 16 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย จำนวน ประมาณ 100 คน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวด้วยกระสอบทรายในแม่น้ำเลย เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำประปาในการอุปโภคบริโภคในหมู่บ้าน แทนระบบประปาเดิมที่น้ำเริ่มหมดแล้ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการที่ผู้นำชุมชนร่วมกับชุมชนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และร่วมรับผลประโยชน์เพื่อความสุขและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยจิตอาสาพระราชทาน และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และและนำปัญหาของคนในชุมชนมาร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งทำให้ชุมชนเข้มแข็ง และจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว บุญชู  ศรีไตรภพ จ.เลย