บึงกาฬ-ทุกภาคส่วนตื่นตัวรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

37

วันนี้ 22 ม.ค. 2563 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดบึงกาฬ ปี 2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานีควบคุมไฟป่าภูวัว- ภูลังกา ปภ. ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเทศบาลตำบลโคกก่อง เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และประชาชนโดยรอบป่าภูสิงห์ภูวัวกว่า 300 คน มีกิจกรรมสาธิตการควบคุมไฟป่า การทำแนวกันไฟป่า มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแก่เจ้าหน้าที่ การชิงเผาป้องกันการลุกลามของไฟป่า รณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ณ ห้องเรียนธรรมชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงชมพู (หินสามวาฬ) ท้องที่บ้านโนนไทรทอง ม.8 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ กล่าวว่า ช่วงหน้าแล้งของทุกปีประชาชน เกษตรกรจะมีการเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ ปรับปรุงพื้นที่การเกษตร ทำแนวกันไฟ ทำให้เกิดไฟไหม้ป่าและหมอกควัน ส่งผลกระทบกับสภาพอากาศ ความเป็นอยู่ของประชาชน จังหวัดบึงกาฬจึงได้ออกประกาศไม่ให้มีการเผาป่าในทุกพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันเฝ้าระวังไฟ ป่าและหมอกควัน จนถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหากเกิดไฟป่าในพื้นที่ และเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต้องให้ความสำคัญ
ไม่มีการเผาทุกชนิด หากพบเห็นไฟไหม้ป่าต้องช่วยกันดับทันทีหากเกินกำลังให้แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบมาดับไฟทันที

หากทำเป็นประจำจะทำให้บึงกาฬเป็นเมืองสะอาด ธรรมชาติสวยงาม ไม่มีหมอกควัน สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนั้นนี้มีเกิดขึ้นบางเล็กน้ อยในบางพื้นที่ แต่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าดับไฟได้ทันเวลา
ไม่มีการลุกลามปานปลาย ขณะที่ในพื้นที่เครื่องวัดปริมาณค่าฝุ่นขนาดเล็ก หรือ ฝุ่น PM 2.5 ที่ติดตั้งไว้บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ วัดค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 46.31 ที่หน้าโรงพยาบาลศรีวิไล อ.ศรีวิไล
เฉลี่ยค่าฝุ่นอยู่ที่ 59.02 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์ และที่โรงพยาบาลบึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง เฉลี่ยค่าฝุ่นอยู่ที่
45.65ไมโครกรัม/ลูกบาศก์ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลางประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ..