ยโสธร-ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน

42

วันนี้ ( 22  มกราคม 2563)   นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายขันชัย  สีนอร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร สำนักงานจังหวัดยโสธร นำคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดยโสธร ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร  ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  เทศบาลเมืองยโสธร  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่สุ่มตรวจและแนะนำผู้ประกอบการให้แสดงสลากและราคาสินค้าพร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2563 ณ ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดใหม่)และตลาดสดเทศบาลเมืองยโสธร( ตลาดเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร พร้อมทั้งเข้าตรวจสอบตามร้านจำหน่ายทองคำ อัญมณีเจียระไนในพื้นที่อีกด้วย เพื่อให้การจำหน่ายสินค้าและบริการถูกต้องตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2563 เป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าจะได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และเป็นการป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า เนื่องจากปัจจุบันประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนเริ่มทยอยออกมาจับจ่ายหาซื้อของเซ่นไหว้เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกันแล้ว

นายขันชัย  สีนอร์ กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีที่ผ่านมา คนไทยเชื้อสายจีนจะหาซื้อเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ สำหรับไหว้เจ้าและบรรพบุรุษเป็นจำนวนมากเช่น เนื้อสุกร เป็ด ไก่ ผลไม้ ขนมของไหว้เป็นต้น นอกจากนี้คนไทยเชื้อสายจีนที่เป็นผู้ใหญ่จะมีการับไหว้ลูกหลานด้วยซองอ่างเปาที่ใส่เงินสดหรือทองคำ ทำไห้มีความต้องการสินค้าดังกล่าวสูงกว่าปกติ เพื่อไม่ไห้เป็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและเอาเปรียบผู้บริโภคคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดยโสธรจึงได้ลงพื้นที่สอดส่อง สุ่มตรวจ เฝ้าระวัง ป้องปราม แนะนำ และ ขอความร่วมมือผู้ค้าขายให้แสดงฉลาก/ราคาสินค้า รวมทั้ง ขายสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรม ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2563 และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านทองให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด เช่น มีการติดป้ายราคาสินค้าที่ชัดเจน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และร้านทองต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2544 เรื่องให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมสลาก โดยสถานการณ์ราคาสินค้าในจังหวัดยโสธรนั้น สินค้าที่ใช้ในการเซ่นไหว้ส่วนใหญ่ราคายังทรงตัว ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากราคาปกติ   มีเพียงเนื้อหมูที่มีแนวโน้มจะขยับราคาสูงขึ้นบ้าง  เนื่องจากเนื้อหมูขาดตลาดเพราะในต่างประเทศพบมีการติดเชื้ออหิวาในสุกร ปัจจุบันราคาเนื้อหมูอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 120 – 150 บาท ตามประเภทของเนื้อ ส่วนราคาทองคำ ทองรูปพรรณราคาขายอยู่ที่ 22,350 บาท  ราคารับซื้ออยู่ที่ 21,250 บาท

สำหรับพี่น้องประชาชน หรือ ผู้บริโภค ที่มีความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ สามารถขอคำปรึกษาแนะนำ หรือ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเดิม คือ อาคาร 2 ชั้น1) สายด่วน ศูนย์ดำรงธรรมฯ 1567

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี