บึงกาฬ-ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.ตรวจรักษาโรคในพื้นที่ห่างไกล

23

วันที่ 22 ม.ค. 2563 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว.ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 นำแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสถานบริการสาธารณสุข ตรวจรักษาโรคทั่วไปให้คำแนะนำปัญหาด้านการดูแลสุขภาพ และตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงเรียนบ้านวังยาว ตำบลวังชมพู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

นายชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ในนามของหัวหน้าชุดหน่วยแพทย์ พอ.สว. การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ในวันนี้ เป็นการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ ที่ห่างไกลสถานบริการสาธารณสุข ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยให้บริการ ด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค บริการทันตกรรม และการแพทย์แผนไทย การเข้าถึงบริการสาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่บ้านวังยาวและหมู่บ้านใกล้เคียงเมื่อมีการเจ็บป่วย จะเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังชมพู และโรงพยาบาลพรเจริญ ตามลำดับ ปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่ของประชาชนพบว่าป่วยเป็นโรค โรคความดันโลหิตสูง ไข้หวัด โรคเบาหวาน โรคฟันผุ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เป็นต้น ซึ่งการออกปฏิบัติงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนสนใจเข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจำนวน 46 คน แบ่งเป็นทันตกรรม 21 คน แพทย์แผนไทย 9 คน รวมรับบริการ 76 คน ประชาชนทุกคน มีความซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระเมตตาให้ปวงประชามีสุขภาพดี ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฏร โดยทรงจัดให้มีหน่วยแพทย์ ไปบำบัดความทุกข์จากโรคภัยและดูแลสุขภาพของประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 เป็นต้นมา ..

ภาพ/ข่าว มงคล//บึงกาฬ