เลย-ผู้ว่าฯประชุมและตรวจภัยแล้งที่ด่านซ้าย

61

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่  21  ม.ค.63 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลด่านซ้าย  จ.เลย  นายชัย วัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลยและคณะ ประกอบด้วยนายสมชาย ชมภูคำ ผู้แทน นายแพทย์สาธารณ สุขจังหวัดเลย นายประ มวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย (ปภ.จ.เลย) นายพานเพชร โฮมประ เสริฐ รก.หัวหน้าสำนัก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขา ด่านซ้าย ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย ผอ.สวท.ด่านซ้าย ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์ การป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย มี น.ส.ภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นอ. ด่านซ้าย ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขา ด่าน ซ้าย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และคณะ  ออกทำการตรวจสถานการณ์ภัยแล้ง ลำน้ำที่สำคัญ ลำน้ำหมัน ลำน้ำเหือง ลำน้ำพุง ลำน้ำป่าสัก ฯ อ่างเก็บน้ำห้วยศอก  ความจุ 9.975 ล้าน ลบ. ม.มีปริมาณน้ำในอ่าง 6.798 ล้าน ลบ.ม. 

พื้นที่มีความเสี่ยงภัยแล้งสูง จำนวน 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประกอบ ด้วยต.นาดี 3 หมู่บ้าน ต.ปากหมัน 1 หมู่บ้าน ต.วังยาว 1 หมู่บ้าน และ ต.อิปุ่ม 2 หมู่บ้าน ตรวจระบบประปาหมู่บ้าน   เพื่อหาแนวทางแก้ไขและให้ความช่วยเหลือประชา ชนผู้ได้รับผลกระทบ  การใช้รถบรรทุกน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจกจ่ายน้ำบางครอบ ครัวที่อยู่ที่สูง เป่าล้างบ่อบาดาลโดยใช้เงินเชิงป้องกันหรือยับยั้งฯ เจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม  ให้การประปาส่วนภูมิ ภาคสาขา ด่านซ้าย เปิดจุดบริการจ่ายน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้รถของท้องถิ่นไม่ต้องเดินทางไปรับไกล และการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ด่านซ้าย ทำฝายกระสอบทราย กั้นลำน้ำหมัน เพื่อให้ระดับน้ำสูงขี้น ขุดลอกลำน้ำเพื่อให้ลึกเพิ่มขึ้นจาก 1 เมตรเป็น 3 เมตร ระยะยาวต้องทำการพัฒนาลำห้วยศอก ตั้งสถานีผลิต เพื่อดูแลประชาชนทั้งเขตบาลตำบลด่านซ้ายและ ต.โคกงาม ก่อสร้างฝายกระสอบ ทราย กั้นลำน้ำหมัน สามารถกักเก็บน้ำได้กว้าง 8 เมตร ลึก 1.5 เมตร ระยะทาง 5 กม. เป็นน้ำดิบสำรอง มอบอำเภอดูและน้ำต้นน้ำ ไม่ให้มีการสูบน้ำไปใช้มากจนเกินไป                 

ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด  ใช้น้ำจากลำน้ำสาน ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ มีแหล่งน้ำขนาด กว้าง 10 เมตร ม.ยาว 5 กม.ลึก 1.8 เมตร ขุดบ่อ 1 บ่อ พัฒนาอ่างห้วยเหิ่น หลังปรอทยักษ์ เป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง และการใช้น้ำกรณีฉุกเฉินของการประปาส่วนภูมิภาค  ปล่อยน้ำผ่านท่อเมนให้โรงพยาบาลโดยตรง             

ภาพ/ข่าว บุญชู  ศรีไตรภพ จ.เลย