นครราชสีมา-เทวัญมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยพิบัติภาวะฝนแล้งที่โคราช

46

เวลา 10.00 น.วันที่ 17 มกราคม 2563 ที่เทศบาลตำบลพุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติภาวะฝนแล้งของ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยในช่วงเดือนสิงหาคม ปีที่ผ่านมา พื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา มีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภาวะฝนแล้ง จำนวน 5,281 ครัวเรือน ใน 20 ตำบล 133 หมู่บ้าน มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายด้านพืช ประกอบด้วย ข้าวนาปี 44,477 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9,889 ไร่ รวมพื้นที่เสียหาย 54,387 ไร่

ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือชดเชยความเสียหาย โดยอนุมัติเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเงินช่วยเหลือ 60,879,150 บาท ในช่วงภาวะวิกฤติจากภัยพิบัติ รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหา จึงเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ถึงมือพี่น้องเกษตรกรโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้เกษตรกรได้รับเงินจากการชดเชยความเสียหายไปใช้จ่ายได้ทันฤดูกาลเพาะปลูก

อย่างไรก็ตาม นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แสดงความห่วงใยสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ที่คาดว่าจะรุนแรงมากขึ้น หลังปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 4 แห่ง เหลือต่ำกว่าเกณฑ์ เตือนประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ และหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง เพื่อใช้สอยน้ำอย่างคุ้มค่าที่สุด…………………….. ………………………

นันทวัฒน์. อุ่มพิมาย. อนครราชสีมา. ภาพ/ข่าว.