แม่ฮองสอน-รวมน้ำใจสู่กาชาดช่วยเหลือผู้อยากไร้ ด้อยโอกาส ในถิ่นกันดาร

37

14 ม.ค.63 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รับบริจาค เงิน สิ่งของ จากส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้เดินทางนำ เงิน สิ่งของ ผ้าห่มกันหนาว รถจักรยาน ตู้เย็น พัดลม ตลอดจน เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ มาร่วมบริจาคให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สิ่งของต่าง ๆ ที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชน และภาคเอกชน “รวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ในครั้งนี้ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมในงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-16 ก.พ.63 เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลของจังหวัด ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสภากาชาดไทย ในการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือราษฏรที่ประสบภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งในการจัดงานฤดูหนาวคณะกรรมการเหล่ากาชาดได้มีการออกร้าน “มัจฉากาชาด” ร่วมกับการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลในงานฤดูหนาวอีกด้วย ซึ่งในปีนี้ได้จัดพิมพ์ฉลากกาชาดการกุศลขึ้น จำนวน 60,000 ฉบับ จำหน่ายในราคา ฉบับละ 50 บาท โดยรางวัลที่ 1 ปีนี้ จะเป็นรถเก๋ง จำนวน 1 คัน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรม โครงการตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัย ตลอดจนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกด้วย

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน