บุรีรัมย์-ภัยแล้งกระทบกว่า 30,500 ครัวเรือนนาข้าวเสียหายกว่า 3 แสนไร่

18

สถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางจังหวัดได้พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว 7 อำเภอ มี อำเภอพลับพลาชัย ประโคนชัย โนนดินแดง ละหานทราย หนองหงส์ นางรอง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 46 ตำบล 482 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคกว่า 30,500 ครัวเรือน ทั้งนี้ยังมีพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายกว่า 326,000 ไร่ ขณะที่ทางจังหวัดได้กำชับให้ทางอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งออกสำรวจผลกระทบ และหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งในระยะเร่งด่วนโดยการนำน้ำไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน การเป่าล้างบ่อบาดาลที่ชำรุด และในระยะยาวด้วยการขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำ ทั้งนี้ให้สำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ

นายสัญญ์ธวัชร์ ริ้วเหลือง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า หลังประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว ทางอำเภอสามารถใช้งดทดลองราชการในอำนาจนายอำเภอๆ ละ 5 แสนบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที โดยผ่านการิจารณาของคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. แต่หากอำเภอไหนประสบภัยแล้งหนักงบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือ ก็ให้เสนอเรื่องมายังคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อใช้งบในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

ภาพ/ข่าว สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์