สุรินทร์-รณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าไหม ผ้าพื้นถิ่น

127

  วันนี้(14 ม.ค.63) ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์  นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งการด้วยผ้าไทย จังหวัดสุรินทร์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กร ที่มีส่วนส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์การแต่งการด้วยผ้าไทย  ซึ่งดำเนินการตามโครงการรณรงค์ความเป็นไทย สร้างค่านิยม จิตสำนึกที่ดีงาม  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทุกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการแต่งการด้วยชุดผ้าไทย สนองนโยบายของรัฐบาลที่จะรณรงค์ปลุกกระแสความเป็นไทยไปยังประชาชน ให้หันมาร่วมกันอนุรักษ์และภูมิใจในวัฒนธรรมความเป็นไทย ผ่านการแต่งการด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก คือผ้าไหม ที่ปัจจุบันได้พัฒนามาตัดเย็บเพื่อการสวมใส่ในทุกกิจกรรมของชีวิตประจำวันได้ไม่แพ้ผ้าใยสังเคราะห์อื่นๆ

ผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์มีการผลิตมานานแล้วและยังคงรักษารูปแบบ สีสัน ลวดลาย ความประณีตบรรจงรวมถึงเทคนิคการทอแบบโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นไว้ได้ดีจนถึงปัจจุบัน คนชาติพันธุ์เขมร ลาว และกูย ในจังหวัดสุรินทร์ล้วนสืบสานงานทอผ้ามาจากบรรพบุรุษซึ่งมีทั้งความแตกต่างกันด้านเทคนิคการทอ ลวดลาย การให้สี การย้อมสีและวัตถุดิบที่ใช้ ในขณะเดียวกันก็มีการถ่ายทอดลวดลาย กรรมวิธีการผลิตซึ่งกันและกันเสมอ แต่ผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรมีเอกลักษณ์เด่นชัดที่สุดมีความกลมกลืนกันของลวดลายและสีสัน สีย้อมนั้นนิยมใช้สีธรรมชาติที่ได้จากพืชหลายชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ทำให้ผ้าไหมที่ผลิตออกมามีสีเย็นตาไม่ฉูดฉาด  กระบวนการผลิตผ้าไหมนั้นเริ่มต้นจากการปลูกต้นหม่อน การเลี้ยงตัวไหม สาวไหม ออกแบบลวดลาย การย้อมสี แล้วจึงนำมาทอเป็นผืนผ้า ในแต่ละขั้นตอนล้วนต้องอาศัยความละเอียดอ่อน ความชำนาญและมีใจรักของช่างทอ

ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ได้หันมาให้ความสำคัญให้คนทุกเพศ ทุกวัย สวมใส่ผ้าไทย โดยเฉพาะผ้าไหมสุรินทร์ให้มากขึ้น และรณรงค์ให้สวมใส่อย่างสวยงาม ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ปลูกฝังค่านิยมในความเป็นไทยผ่านการรณรงค์สวมผ้าไทยใส่ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ ซึ่งมีการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีการประสานความร่วมมือในการสร้างความค่านิยมในการสวมใส่ผ้าไหม ผ้าพื้นถิ่น หิ้วปิ่นโตมากินข้าวร่วมกันในองค์กร หรือออกไปใช้ชีวิตประจำวัน จะเป็นการกระกระตุ้นเน้นย้ำให้ประชาชนหันมาให้ความนิยมในการสวมใส่ผ้าไทยมากขึ้นต่อไปอีกด้วย

ภาพ/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์