หนองคาย-จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำเก็บน้ำใช้ในชุมชน

22

 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ม.ค. 63 ที่ลำห้วยเป บ้านหนองจอก หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง สร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลางรายการเงินสำรองรายจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

อำเภอเฝ้าไร่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 20 โครงการ และโครงการขุดลอกลำห้วยน้ำเปแห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 292,000 บาท ซึ่งมีขนาดความกว้างประมาณ 18.50 เมตร ยาว 450 เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร มีประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 4 หมู่บ้าน 694 ครัวเรือน 3,575 คน และในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง สร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยเป ในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ช่วยชะลอน้ำ ชะลอการไหลของน้ำจากเดิมที่ฤดูน้ำหลากลงสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็ว ชะลอความแรงของน้ำหลากช่วยดลการกัดเซาะของตลิ่ง ใช้ทำการเกษตรบริเวณใกล้เคียงได้ตลอดทั้งปี เช่น ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ทำไร่ ทำสวน และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนด้วย.

กำธร กองสมบัติ/ หนองคาย