หนองคาย-วอนประชาชนใช้น้ำประหยัดสำรวจซ่อมสร้างภาชนะเก็บน้ำใช้หน้าแล้ง

35

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 ม.ค. 63 ที่ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2563 เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการใช้น้ำอย่างประหยัด มีส่วนร่วมในการสำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในภาวะขาดแคลนน้ำ

อำเภอเฝ้าไร่ ร่วมกับเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น มีการมอบภาชนะบรรจุน้ำเพื่อเป็นถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านให้ผู้แทนในพื้นที่ตำบลเฝ้าไร่ มีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนและนักเรียน ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด การจัดกิจกรรมสร้างฝายกระสอบทรายในพื้นที่ตำบลหนองหลวง

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองคายจะเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนทั้งจังหวัดให้ผ่านฤดูแล้งไปได้ แต่อยากจะให้ประชาชนทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะจะช่วยประหยัดในภาพรวม ประหยัดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารจัดการน้ำ  ส่วนน้ำเพื่อการเกษตรได้เตรียมพร้อมและดูแลอยู่แล้ว ได้มีการประกาศแจ้งเตือนบางพื้นที่ขอให้เกษตรกรงดการทำนาปรังไปแล้ว ซึ่งน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งจังหวัดมีเพียงอ่างเดียวที่มีปริมาณน้ำน้อย และเกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลง นอกนั้นก็สามารถทำนาปรังหรือปลูกพืชหน้าแล้งนั้นได้ตามปกติ.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย