เลย-กอ.รมน.เลยจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

64

วันที่ 13  ,ม.ค.63 ณ ศูนย์ฝึกอบรม นพค.23 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จังหวัดเลย   พ.อ.สมหมาย  บุษบา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท.)/ รอง ผบ.มทบ.28  มอบหมายให้ พ.ท.อัศนีย์ ราชภักดี หน.กนผ.กอ.รมน.จังหวัด ล.ย.  ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ และการปลูกป่าไม้ทดแทน เสริมสร้าง ปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนในพื้นที่     อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องรักษาผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในการอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้รู้จักใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างคุ้มค่า และยั่งยืน ในกิจกรรมมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว บุญชู  ศรีไตรภพ จ.เลย