เพชรบูรณ์-ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง ป้องกันภัยช่วงเทศกาลปีใหม่

80

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการกู้ชีพกู้ภัย ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ อาคารป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการกู้ชีพกู้ภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยนางนงคราญ สุคนธสาครปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภา ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ร่วมงาน

โดยการจัดการอบรมฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 26 ธันวาคม 2562 เพื่อฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงภาระหน้าที่ มีจิตสำนึกในการ ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย และซักซ้อม ทดสอบการเตรียมพร้อมและการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงและการกู้ชีพกู้ภัยให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา และเป็นการซักซ้อมทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ทุกนายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และแผนการดับเพลิงการกู้ภัย ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ให้เข้าใจ และเกิดความชำนาญตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อจะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อไป

นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ และอุบัติภัยอื่นๆ เพื่อประสานและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงสภาพอากาศแห้ง และอันตรายจากการเล่นพลุ ดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลปีใหม่ หากพบเห็นเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วน 199 หรือ 056-711013 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพ/ข่าว สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช.