มุกดาหาร-Expo Sanook Farmers Market

28

จังหวัดมุกดาหารจัดงาน Expo Sanook Farmers Market ผู้ซื้อพบผู้ขายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก ต่อยอดความสำเร็จของเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านกาเกษตรให้สามารถแข่งขันในธุรกิจและตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อ

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 62 นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน Expo Sanook Farmers Market ผู้ซื้อพบผู้ขายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก มุกดาหาร นครพนม และสกลนคร ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2 มุกดาหาร เพื่อขยายช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นการยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่า การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุนสามารถช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีความรู้ และประสบการณ์ให้มีความรู้เพิ่มเติมยิ่งขึ้น สร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งตัวเองได้ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน อีกทั้งสามารถสร้างความเข้มแข้ง สร้างโอกาสต่อยอดความสำเร็จของเกษตรกร และผู้ประกอบการด้านกาเกษตรให้สามารถแข่งขันในธุรกิจและตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เป็นแหล่งผลิตสินค้าที่สำคัญและมีคุณภาพที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอมมะลิ 105 เนื้อโคขุน รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ ได้แก่ ข้าวฮาง ข้าวกล้อง ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม อีกทั้งเป็นสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าปลอดภัย GAP เกษตรอินทรีย์ และสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น (GI ) ซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นและคุณภาพเฉพาะตัวที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นต์เตอร์ ชั้น 2 มุกดาหาร มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่นของกลุ่มเกษตรกร และองค์กรวิสาหกิจชุมชน จำนวนกว่า 35 บูธ การจัดเวทีเสวนาวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดเจรจาธุรกิจ ตลอดทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน และภาคประชาชน กิจกรรม เดิน กิน ชม เที่ยว Muk Modern Trade มุกดาหาร..

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร