ศรีสะเกษ-ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ TOT Young Club ชุมชนนครศรีลำดวน

81

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดศรีสะเกษ นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายพีรวัส รัตนพงษ์เพียร ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1 นายวัยวุฒิ วรชิน โทรศัพท์จังหวัดศรีสะเกษ นายชัยยงค์ ผ่องใส หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ TOT Young Club ประจำปี 2562 ชุมชนนครศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล” ที่โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นายพีรวัส รัตนพงษ์เพียร กล่าวว่า TOT Young Club ชุมชนนครศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (CSR) ที่ได้ร่วมผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ ชุมชนมีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ ICT ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน มีทักษะในการประกอบอาชีพ การซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ e-commerce การรู้จักนำ Digital มาใช้ในการทำสื่อและเนื้อหา (Content) เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวชุมชน สินค้าชุมชน และวัฒนธรรมชุมชน เป็นการปูพื้นฐานให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้สามารถรวมกลุ่มในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยใช้ ICT เป็นตัวขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล กล่าวว่า ความร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนชุมชนต่าง ๆ ให้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับใช้ต่อยอดในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเพิ่มรายได้ของชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และสร้างนวัตกรรมด้านความคิดให้กับเยาวชน ให้เกิดเป็นแนวคิดผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ตลอดจนให้ความรู้ถึงภัยทางโซเชียล อันสามารถป้องกันการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ให้เกิดความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐที่กำหนดไว้ใน พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 นับว่าเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว มาธวรรย์ แสนมานิตย์ / ศรีสะเกษ