บุรีรัมย์-ไถ่ชีวิตและมอบโค-กระบือแก่เกษตรกรยากไร้

27

ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ไถ่ชีวิตและมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกรที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 54 ราย เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วันที่ 16 ธ.ค.62 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีไถ่ชีวิต และมอบโค-กระบือ พร้อมสัญญายืม หนังสือมอบกรรมสิทธิ์ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส ตามพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ ๙ โดยมีนายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.บุรีรัมย์ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานในพิธี มีนายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ยากจนได้มีโค-กระบือ ไว้ใช้แรงงานและมีพระราชดำริให้โครงธนาคารโค-กระบือนี้ เป็นโครงการเพื่อช่วยเกษตรกรที่ด้อยโอกาสได้มีโค – กระบือได้ยืมใช้แรงงาน ตลอดจนยืมเพื่อการผลิตทั่วประเทศ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
โดยครั้งนี้ ได้มอบโค-กระบือในโครงการฯ ให้กับเกษตรกรที่ผ่านการกลั่นกรองและรับรองจากผู้นำท้องที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นตามระเบียบที่โครงการกำหนด รวมจำนวน 54 ราย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เกษตรกรที่ได้รับโค-กระบือในโครงการฯ ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได้

พร้อมกันนี้ เกษตรกร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ที่ได้รับมอบโค – กระบือ ได้ร่วมกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ ว่าจะดูแลโคที่ได้รับมอบเป็นอย่างดี จะไม่ฆ่า ไม่ขายเด็ดขาด แต่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรอย่างสูงสุด

นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการธนาคารโค-กระบือ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ด้อยโอกาสได้มีโค – กระบือ ยืมใช้แรงงาน ตลอดจนยืมเพื่อการผลิต เพื่อความร่มเย็น อยู่ดี กินดี และผาสุกของราษฎร ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับโค-กระบือในโครงการฯ ก็จะนำโค-กระบือไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวให้มากที่สุด และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของโครงการอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต่อว่า กรมปศุสัตว์ได้ส่งมอบโค เพศเมีย จำนวน 54 ตัว ที่ได้รับการป้องกันโรคระบาดและดูแลสุขภาพโดยสมบูรณ์แล้วให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ต.เจริญสุข และ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ยืมเพื่อการผลิตตามระเบียบของโครงการฯ จำนวน 54 ครอบครัว ตามประสงค์ พร้อมมอบกรรมสิทธิ์แม่โค-กระบือ พร้อมลูกตัวที่ 2 แก่เกษตรกรคู่สัญญาที่ได้คืนลูกตัวที่ 1 แก่โครงการแล้วตามระเบียบ จำนวน 149 ราย ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือให้ยืมโค–กระบือ เพื่อการผลิตแล้วทั้งสิ้น จำนวน 5,841 ราย