ศรีสะเกษ-ประกาศเมืองเกษตรอินทรีย์แห่งแรกของโลกที่เมืองจันทร์

352

แปลงนาข้าวหอมมะลิ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ประกาศตัวเป็นแปลงนาอินทรีย์แห่งแรกของโลก ในปี 2565 โดยชาวบ้านเกษตรกรทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ร่วมวงเสวนา ศึกษาเรียนรู้ ส่งต่อ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่ ทุ่งนาแปลงนาสาธิต บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ ร่วมกับแกนนำเกษตรกร จัดเวทีเสวนา นโยบายส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้นำจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดศรีสะเกษ, สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ, เกษตรกรนาอินทรีย์ และเกษตรอำเภอเมืองจันทร์ เปิดเวทีวงเสวนาการทำนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรในเขตอำเภอเมืองจันทร์ ได้ออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการทำนาแบบใหม่ ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ทุกชนิด โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของตำบลหนองใหญ่ ที่จะเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์แห่งแรกของโลก ภายในปี พ.ศ.2565 โดยขณะนี้ได้มีแปลงนาอินทรีย์แล้ว 457 ไร่, กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ จำนวน 1,256 ไร่ โดยพันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นข้าวหอมมะลิ105 ที่ปลอดภัย ข้าวอินทรีย์ 628 ตันแล้ว ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ประเทศไทย ( Organic Thailand ), และได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์จากต่างประเทศ อันได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ( National Oragnic Program : NOP ), จากประเทศญี่ปุ่น ( Japan Oranic Standard : JAS ), จากประเทศแคนาดา และมาตรฐานของ EU ( EU Organic program )

ซึ่งในวันนี้นอกจากจะมีวงเสวนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ แรงกระตุ้นให้เกษตรกรหันมางดใช้สารเคมี กระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นของการไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ทำแปลงนาอินทรีย์ล้วนๆ แปลงนาก็จะเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็น กบ, เขียด, ปูนา ดินอุดมสมบูรณ์เหมือนสมัยปู่ย่า ตายายของเราทำนากัน นอกจากนั้นก็จะได้มีอาชีพเสริมอย่างปลอดภัย ทั้งการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เพาะเห็ดชนิดต่างๆ ทำแปลงนาให้เป็น โคก – หนอง – นา โมเดล ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ไก่พื้นเมือง ที่มีการจำหน่ายขายเป็นไก่ชน ตัวหนึ่งก็นับตั้งแต่หลักพัน ไปจนถึงหลักแสน หลักล้านบาทกันแล้ว ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม ที่มีราคาสูงขึ้นในตลาดโค มีบ่อน้ำตามธรรมาติในแปลงนาตนเอง พร้อมกับการส่งเสริมให้มีแผงโซล่าเซล เพื่อสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ขึ้นมาใช้ในการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง แต่พื้นดินจะไม่แล้ง ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรในเขตตำบลหนองใหญ่ ในเขตอำเภอเมืองจันทร์ ลงมติเห็นด้วยในการที่จะประกาศเป็นตำบล อำเภอ อินทรีย์ในปี 2565 พร้อมกับการต่อต้านการนำมาจำหน่าย นำเข้า สารเคมีทุกชนิดอีกด้วย

////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ