ลพบุรี-อธิบดีกรมปศุสัตว์ Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

93

ลพบุรี-อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้น Kick Off เปิดตัวโครงการรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1 ปี งบประมาณ 2563 ที่ จังหวัดลพบุรี เพื่อให้สัตว์มีภูมิคุ้มกัน และลดปัญหาการเกิดโรคระบาดได้ในที่สุด เนื่องจากลพบุรี มีการเลี้ยงโคนมมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

กรมปศุสัตว์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จัดพิธีเปิด (Kick Off) “โครงการรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดลพบุรี” โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นายสัตวแพทย์จรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ รวมทั้ง สหกรณ์ ศูนย์รับน้ำนมดิบทุกแห่งในจังหวัดลพบุรี และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จำนวนทั้งสิ้น 260 ราย เข้าร่วมพิธี ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

สำหรับโครงการรณรงค์ (Kick Off) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย นั้น เป็นนโยบายของกรมปศุสัตว์ เพื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทราบ เพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้าน ร่วมกับปศุสัตว์เขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สหกรณ์ ศูนย์รับน้ำนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น โดยให้แต่ละพื้นที่ดำเนินการเริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2562 พร้อมทั้งให้ความรู้เกษตรกรเรื่องโรคและความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เพื่อให้สัตว์มีภูมิคุ้มกัน และลดปัญหาการเกิดโรคระบาดได้ในที่สุด

//////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี////////