PEA ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

79

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562  นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ระหว่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาลนครอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยมีนายเฉลิมพล   มั่งคั่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
และนางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมในพิธี ณ ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเทศบาลนครอุบลราชธานี มีแผนจัดทำโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีในปี พ.ศ.2563 – 2564 เพื่อนำระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน นำร่อง 2 เส้นทางระยะทาง 3.1 กิโลเมตร ได้แก่ ถนนสายวัฒนธรรม ช่วงวงเวียนน้ำพุ – ถนนชยางกูร (ช่วงแยกตัดถนนสุริยาตร์หรือแยกปั้มเอสโซ่) ระยะทาง 1.4
กิโลเมตร และ รอบทุ่งศรีเมือง ช่วงถนนเขื่อนธานี ถึงถนนพโลรังฤทธิ์ ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร  รวม 2 เส้นทางมีความยาว 3.1 กิโลเมตร โดย PEA สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้าจำนวน 146 ล้านบาท
เทศบาลนครอุบลราชธานี สนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างด้านระบบงานโยธา จำนวน 118 ล้าน รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น 264 ล้านบาท

 การดำเนินโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลอุบลราชธานี เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยต่อประชาชน ลดปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ จากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยต่างๆ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน ส่งเสริมประเพณีและการท่องเที่ยวที่สำคัญและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

////////////////////// วัชรพล(วิชิต)/อุบลราชธานี