สงขลา-เสริมพลังสตรี

26

ผู้บริหาร ศอ.บต.ร่วมประชุมปฏิญญาเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังของสตรี

นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยนางสาวปนัดดา อิสเฮาะ นิติกรชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.)นางสาวซูไวดา หะยีวาเงาะ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบย.) และนางโชรยา จามจุรี ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) เข้าร่วมการประชุมปฏิญญาเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังของสตรี: การทบทวนแผนปฏิบัติการปักกิ่ง +25 (Asia-Pacific Ministerial Conference on the Beijing + 25 Review) ในระหว่างวันที่ 27 -29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (UNITED NATIONS) กรุงเทพฯ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหัวหน้าคณะ นำผู้แทนไทย จำนวน 23 คน เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งมีระดับรัฐมนตรีจาก 19ประเทศ รวมทั้งประเทศต่าง ๆ จำนวน 189ประเทศ เข้าร่วมการประชุมฯ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีสาระสำคัญของปฏิญญาปักกิ่งฯ คือ การประกาศ เจตนารมณ์ของประชาคมโลกที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ ด้วยการระบุประเด็นที่น่าห่วงใยเป็นพิเศษในการพัฒนาสตรี 12 ประเด็น ซึ่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนประเด็นตามปฏิญญาปักกิ่งฯ เป็นไปตามกรอบทิศทางการดำเนินงานของภาคีสมาชิก เพื่อให้ตระหนักถึงการพัฒนาสตรี ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญต่าง ๆ เช่น การพัฒนาบทบาทสตรี การขจัดความยากจน การปราศจากความรุนแรง สันติภาพ และสิ่งแวดล้อม สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) มีการบูรณาการที่สำคัญผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมีความชัดเจน เชื่อมโยง และสอดคล้องกับกรอบนโยบาย กฎหมาย และแผนพัฒนาประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเสมอภาค การส่งเสริมบทบาทและพลังสตรี ผ่านการฝึกอบรมต่าง ๆ การส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายสตรีในภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งการพยายามขจัดความยากจน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี และการสนับสนุนและรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิงอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของ ศอ.บต.ได้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีของประเทศไทย ว่ามีการบูรณาการร่วมกับองค์กรทางศาสนาอิสลามของประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องวางมาตรการคุ้มครองปกป้องการแต่งงานของเด็กต่ำกว่า 17 ปีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการควบคุมผู้หญิงและเด็กภายใต้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองปกป้องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กและสตรีอย่างดีที่สุด

///////// นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา