สมุทรปราการ-25 ปี สาธิตบางนาวิพิธทัศนานิทรรศน์

88

รมช.กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน 25 ปี สาธิตบางนาวิพิธทัศนานิทรรศน์ ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตบางนา ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลีสมุทรปราการดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ 25 ปี สาธิตบางนาวิพิธทัศนานิทรรศน์ โดยมีนายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสาธิตบางนา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายภาคินัย สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา นางรัตนาวดี เสนาดิสัย ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตบางนา นายชัยพจน์ จรูญพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายวันนิวัติ ศรีไกรวิน ประธานมูลนิธิโรงเรียนสาธิตบางนา นายศุภมิตร ศิรกัณฑยมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ นายพันธ์นิวัติ ศรีไกรวิน รองผู้จัดการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายพัฒนาการเงิน พร้อมทั้ง ดร.นาฏฤดี จิตรรังสรรค์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนคณะครู ผู้บริหาร คณะผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสาธิตบางนา เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง

สำหรับโรงเรียนสาธิตบางนา ก่อตั้งโดยคุณรัตน์ ศรีไกรวิน อดีตรองประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อปีพุทธศักราช 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ไม่ต้องเดินทางไปโรงเรียนไกล มีโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพอยู่ใกล้บ้าน ซึ่งการบริหารโรงเรียนดำเนินการโดย มูลนิธิโรงเรียนสาธิตบางนา โดยผู้อำนวยการท่านแรก ผู้ได้บุกเบิกให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยดึงศักยภาพของนักเรียนไปสู่ความสำเร็จ นำหลักการอ่านที่มีคุณภาพมาใช้ นำแนวทางการสร้าง 7 อุปนิสัย ให้กับนักเรียน บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ และเป็นปูชณียาจารย์ของโรงเรียนและลูกศิษย์หลายต่อหลายรุ่น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อารี สัณหฉวี อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนประถมสาธิต โรงเรียนมัธยมสาธิต มาหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ได้มาเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านแรก และให้ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสาธิตบางนา

โดยปัจจุบันโรงเรียนสาธิตบางนา ได้เจริญเติบโต มีอายุครบ 25 ปี ในพุทธศักราช 2562 โรงเรียนมีดำหริว่า เห็นควรจัดงานวิชาการเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและศักยภาพ ของครู อาจารย์ นักเรียน บุคลากร ดดยจัดในรูปแบบกิจกรรมวิชาการ ภายใต้ชื่อ 25 ปี สาธิตบางนาวิพิธทัศนานิทรรศน์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของโรงเรียนในทุกมิติทางวิชาการ 2. เพื่อเปิดชั้นเรียน OPEN CLASS 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC; School as Learning Community ทั้งระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 3. เพื่อนำเสนอการบูรณาการความรู้ ในรูปแบบโครงงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน 4. เพื่อให้นักเรียนดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง และแสดงออกอย่างเหมาะสม 5. เปิดเวทีในการสร้างภาวะผู้นำ ให้กับนักเรียนของโรงเรียน

/////////// ธีระพล คุ้มสุข สมุทรปราการ