OTOP Mobile เทศกาลของขวัญของฝากปีใหม่

208

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในที่ประชุมกรมการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทุกภาคส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำสินค้า OTOP ของจังหวัด OTOP Mobile มาจัดแสดงและจำหน่าย ซึ่งในรอบเดือนนี้ ได้นำสินค้าชุมชน เทศกาลของขวัญของฝาก มานำเสนอ แก่หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ได้นำสู่การประชาสัมพันธ์ บอกแต่ เล่าปากต่อปาก เพื่อให้เกิดการนำสินค้าชุมชน เป็นของขวัญของฝาก ในเทศกาลปีใหม่ที่จะถึง นี้

สำหรับ ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อได้ ที่ ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง