ศรีสะเกษ-โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ

38

จังหวัดศรีสะเกษจับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกอาชีพให้คณะครูอาจารย์จากกัมพูชา

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสมเกียรติ สีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ รองรับประชาคมอาเซียน (จังหวัดพระวิหาร จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ 30 ชั่วโมง ให้กับหัวหน้างาน อาจารย์ ครูฝึก และกำลังแรงงาน จำนวน 2 สาขาๆ ละ 20 คน รวม 40 คน ประกอบด้วย สาขาการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น และสาขาการติดตั้งจานดาวเทียมและกล้องวงจรปิด ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ

นายสมเกียรติ สีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย กับจังหวัดพระวิหาร จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะฝีมือแรงงานระหว่าง หัวหน้างาน ครูฝึก และกำลังแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย กับจังหวัดพระวิหาร จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา
  3. เพื่อสร้างความร่วมมือในการลดปัญหาข้ามชาติของทั้งสองประเทศ อาทิ อาชญากรรม ยาเสพติด และการค้ามนุษย์
  4. เพื่อสร้างแรงงานฝีมือให้กับประเทศเพื่อนบ้านรองรับการย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ