มุกดาหาร-MOU หน่วยงานการศึกษา

21

มุกดาหาร- องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ทำ MOU กับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้แก่นักเรียน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 คือคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วม MOU ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564 โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 หน่วยงานดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร, อาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร, วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ด้านนายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดทำบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วม MOU ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 คือคนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจะร่วมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การพัฒนาองค์ความรู้ การนำวัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของจังหวัดมุกดาหารต่อไป..

//////////อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร