สภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ ระดมความคิดขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม

55

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษทุกระดับ ประจำปี 2563 (คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบล) มอบโล่รางวัลผู้มีผลงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และมอบนโยบายการส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรม โดยมี นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมทุกระดับ จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมประชุม

นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สภาวัฒนธรรม เป็นองค์กรภาคเอกชน มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรม มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และเกิดการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทย

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดทุกระดับ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานวัฒนธรรมที่ผ่านมา และร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ไปปรับใช้ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่อย่างยังยืนต่อไป