หนองคาย-ปลูกมะเขือเทศรายได้ดีไม่มีปัญหาเรื่องการตลาด

64

เกษตรกรที่อยู่ริมแม่น้ำโขง ในจังหวัดหนองคาย ปลูกมะเขือเทศ ขายทั้งผลสดทั้งในจังหวัดหนองคาย ส่งขายต่างจังหวัด สปป.ลาว และผลสุกส่งเข้าโรงงาน รายได้ดี ไม่มีปัญหาในเรื่องของการตลาด ช่วงนี้อากาศดี มะเขือเทศให้ผลผลิตสูง สร้างรายได้ให้กับเกษตรได้เป็นอย่างดี

                       เกษตรกรอยู่ที่แม่น้ำโขง ในเขตอำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอท่าบ่อ และอำเภอเมืองหนองคาย ได้ปลูกมะเขือเทศ กันเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย พบว่าในจังหวัดหนองคายมีพื้นที่ปลูกมะเขือเทศกว่า 700 ไร่ โดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในเขตตำบลพานพร้าว และตำบลบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ มีเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศ กว่า 50 ราย พื้นที่ปลูกกว่า 80 ไร่ ในช่วงนี้มะเขือเทศที่ปลูกได้เริ่มให้ผลผลิตแล้วเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในช่วงนี้จังหวัดหนองคายมีอากาศที่เย็น ซึ่งเป็นอากาศที่เหมาะแก่การปลูกมะเขือเทศ ในขณะที่ราคาขายมะเขือเทศสดในช่วงนี้ก็ถือว่าราคาดีมาก สูงถึงกิโลกรัมละ 10 บาท

                        นางบัวลา เหล่าประทุม เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศริมฝั่งแม่น้ำโขง ได้เล่าถึงการปลูกมะเขือเทศว่า ในพื้นที่ตำบลพานพร้าว และตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย มีเกษตรกรปลูกมะเขือเทศกว่า 50 ราย พื้นที่การปลูกมะเขือเทศทั้งหมดประมาณ 80 ไร่ ในการปลูกมะเขือเทศริมฝั่งแม่น้ำโขงนั้นจะมีต้นทุน ค่าเมล็ด ค่าดูแลรักษา ประมาณไร่ละ 2.5 หมื่นบาท/รอบการปลูก ใช้เวลาปลูกประมาณ 3 เดือนก็จะเริ่มเก็บผลผลิต และจะเก็บต่อไปได้เรื่อย ๆ อีกประมาณ 2 เดือน ผลผลิตที่ขายได้ประมาณ 5 – 7 หมื่นบาท/ไร่/รอบการปลูก ผลผลิตในช่วงแรกจะเป็นมะเขือเทศสดสีเขียวก็จะนำไปขายที่ตลาดทั้งในจังหวัดอุดร กรุงเทพฯ รวมทั้ง สปป.ลาว อีกด้วย ช่วงนี้ราคาดีมากกิโลกรัมละ 10 บาท พอเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเก็บมะเขือเทศ ผลผลิตมะเขือเทศจะเป็นสีแดง ซึ่งไม่สามารถส่งตลาดสดได้ ก็จะนำมะเขือเทศไปส่งเข้าโรงงานในราคาประมาณ 2 บาท 50 สตางค์

                        นายเวียน ธรรมสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ/หัวกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าการปลูกมะเขือเทศริมฝั่งแม่น้ำโขงในจังหวัดหนองคายในปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากพื้นที่การเพาะปลูกริมฝั่งแม่น้ำโขงน้ำไม่ท่วม ทำให้เกษตรกรสามารถปลูกมะเขือเทศได้เร็วกว่าปีที่ผ่านมา เป็นโอกาสในเรื่องของการขายผลผลิตได้รวดเร็วขึ้นทำให้ได้ราคาดี ซึ่งราคามะเขือเทศสดในช่วงนี้ประมาณกิโลกรัมละ 10 บาท แล้วคาดว่าในสิ้นปีราคาจะเพิ่มขึ้นอีก ด้วย เป็นโอกาสดีสำหรับเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศริมฝั่งแม่น้ำโขง.

…………………………….

กำธร กองสมบัติ / หนองคาย