หนองคาย-จิตอาสาทำความสะอาดรอบเรือนจำ

28

จิตอาสาหนองคาย ช่วยกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆเรือนจำจังหวัดหนองคาย เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่หน้าเรือนจำจังหวัดหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเรือนจำจังหวัดหนองคาย เพื่อสนับสนุนโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ ซึ่งจิตอาสาจะร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเรือนจำจังหวัดหนองคาย  

 กิจกรรมนี้จัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อาสาสมัครท้องถิ่น ประชาชน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 

///////////// กำธร กองสมบัติ / หนองคาย