ศรีสะเกษ-ธ.ก.ส.เร่งช่วยแก้หนี้นอกระบบเกษตรกร

198

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบ นำสู่การแก้ไขปัญหา เจรจาไกล่เกลี่ยเจ้าหน้า ลูกหนี้ ให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร เบื้องต้นในระดับจังหวัดช่วยได้ไม่เกินรายละ 2.5 ล้านบาท ลดภาระหนี้ตามความเป็นจริง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกร ได้รับทราบวิธีการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจากส่วนงานต่าง ๆ โดยรับคำปรึกษาเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  ร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่ โรงเรียนบ้านกุดผักหนาม ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายสุทัย ฉกะนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่ารัฐบาลได้ดำเนินการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนอย่างจริงจัง โดยมอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อบริหารจัดการปัญหาหนี้นอกระบบ และการจัดตั้ง “หน่วยแก้หนี้นอกระบบ (Business Unit)” ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ โดยจัดให้มี “จุดให้คำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ” ณ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ  โดยการฟื้นฟูอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเข้มข้น  สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สร้างเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาหนี้นอก ที่ผ่านมาธนาคารกำหนดให้แต่ละสาขามีจุดให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทุกสาขา และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกร  โดยมีต้นเงินและดอกเบี้ยไม่เกิน 100,000 บาท กรณีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนที่ดินไว้ทำกินไม่เกิน 150,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี กำหนดชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 10 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 12 ปี และสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินป้องกันการก่อหนี้นอกระบบของเกษตรกรรายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบ Flat Rate ต่ำสุดร้อยละ 0.5 ต่อเดือน สูงสุดร้อยละ 0.85 ต่อเดือน กำหนดชำระหนี้ภายใน 5 ปี กรณีวงเงินเกิน 150,000 บาท มีกองทุนหมุนเวียนเพื่อชำระหนี้สินเดิมของสำนักปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ให้กู้เพื่อรักษาที่ดินทำกิน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี กำหนดชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 20 ปี ที่ผ่านมาในภาพรวมของสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ครัวเรือนภาคการเกษตรให้หลุดพ้นจากหนี้นอกระบบแล้ว จำนวน 13,733 ราย  สินเชื่อจำนวน 662.573 ล้านบาท  สำหรับการแก้ไขที่เป็นหนี้อยู่แล้วก็ให้สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของธนาคารไม่เกิน 150,000 บาท ซึ่งถ้าเกิน 150,000 บาท เราก็จะมีกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง ซึ่งทาง ธ.ก.ส. ร่วมกับรัฐบาลที่จะดำเนินการช่วยเหลือต่อไปนอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังมีการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) 6รู้ ก่อนกู้ รู้คิดก่อนกู้ รู้ประเภทเงินกู้ รู้ดอกเบี้ยเงินกู้ รู้แหล่งเงินกู้ รู้หลักใช้เงินกู้ รู้การชำระเงินกู้

////////////////////