เพชรบูรณ์-เดิน–วิ่งเฉลิมพระเกียรติ

44

จ.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำรายได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด โครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดินวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และนักวิ่ง กว่า 3,000 คน เข้าร่วม

นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเพื่อนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนให้ได้มีโอกาสรับการศึกษา

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ร่วมจัดกิจกรรม โดยมี ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย Fun Run 5.00 กิโลเมตร และมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 3,564 คน ค่าสมัครคนละ 300 บาทรวมเป็นเงิน 1,069,200 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)