สงขลา-ชาวใต้ได้เฮ! เตรียมสำรวจที่ดินทำกินออกเอกสารสิทธิ์

157

ชาวใต้ ได้ เฮ เตรียมสำรวจที่ดินทำกินของประชาชนใน 3 จังหวัด 4 อำเภอของ สงขลา ออกเอกสารสิทธิ์

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ในการประชุมกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( กพต.) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอ เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นด้านหลัก ประกอบด้วย การขยายโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน “ ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา เป็น”เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ในเรื่อง สิทธิในที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย โดยมติในที่ประชุม ให้เร่งรักออกเอกสารสิทธิ์ ที่ดินทำกินในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของ จังหวัดสงขลา แผนขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ในส่วนของด้านความมั่นคง ให้มีการเสริมสร้างความมั่นคงผ่าน “โครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้านความเป็นธรรม และการเยียวยา ได้มีการพิจารณา เพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของครอบครัวนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ รวมทั้งการตั้งคณะกรรมการนโยบายและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น เพื่อบูรณาการการเยียวยาแบบครบวงจร

ซึ่งพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการร่วมมือของทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่เป้าหมายที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นโดยเร็ว นั่นคือการยุติสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมการเร่งรัดการพัฒนาทุกมิติให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุด สำหรับประชาชนใน 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐมาอย่างยาวนาน คือเรื่องของการขอเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ซึ่งมีคนเป็นจำนวนมาก ที่ทำกินในที่ดินดังกล่าวมานานมาก เป็น 50 ปี หรือบางพื้นที่ทำกินในที่ดินดังกล่าวมาถึง 2 ชั่วคน แต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกิน เพราะเป็นพื้นที่ ซึ่งถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ที่ดินสาธารณประโยชน์ ทุ่งเลี้ยงสัตว์ และ อื่นๆ ซึ่งเป็นที่ ทับซ้อน กันอยู่

และมติในที่ประชุม กพต. ในวันนี้ ให้มีการดำเนินการดังนี้ 1. ที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐ มอบให้กรมป่าไม้ จัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 ปี ( พ.ศ.2563-2565 ) 2 .ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนบุกรุกในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการอนุวัติ์การดำเนินการตามแนวทางที่ดินของ ชคท. เสนอเข้าอนุกรรมการจัดหาที่ดิน มอบหมายกรมที่ดิน ขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนในที่สาธารณประโยชน์ “หนึ่งตำบล หนึ่งพื้นที่สาธารณะ” 3. ที่ดินที่ประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอในพื้นที่อำเภอนาทวี จ.สงขลา มอบหมายให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( สป.ก.) เร่งรัดแก้ไขพระราชกฤษฎีกาให้ประกาศกำหนด แนวเขตปฏิรูปที่ดินเฉพาะพื้นที่ดำเนินการ 4. ที่ดินที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐ มอบหมายให้ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

จัดทำแผนปฏิบัติการเดินสำรวจ เพื่อออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอของ จ.สงขลา พร้อมเพิ่มสายสำรวจการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน ในระยะเวลา 3 ปี ( พ.ศ. 2563-2565 ) , ให้จัดตั้งสำนักงานที่ดิน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อขยายการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอสะบ้าย้อย , พิจารณามอบหมายให้ที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาจะนะ,เทพา,นาทวี และสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา และสาขา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความพร้อม มีอำนาจหน้าที่ ในการสำรวจรังวัดที่ดิน เพื่อการจัดรูปที่ดินและการปฏิรูปที่ดินในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยสนับสนุนการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้กับประชาชนเป็นการเร่งด่วน , พื้นที่ซึ่งประชาชนมีเอกสารสิทธิ์การครอบครอง เช่น ส.ค.1 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 และ น.ส.3 ก และพื้นที่ที่ดินอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรืออื่นๆ ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนได้ มอบหมายกรมที่ดิน พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการอาศัยอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 ( พ.ศ.2537 ) ข้อ 10 ( 3 ) ออกตามความใน พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ 2497 โดยในการดำเนินการทั้งหมด ให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลัก ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการพร้อมแผนการใช้งบประมาณให้แล้วเสร็จ และนำเสนอขอความเห็นชอบต่อ กพต.อีกครั้ง

โดย เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การแก้ปัญหา ที่ดินทำกิน ที่ไร้เอกสารสิทธิ์ ให้กับประชาชนในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือประชาชนให้ได้สิทธิในที่ดินทำกิน ซึ่งใช้ทำกินอยู่เดิม เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นเรื่องที่ประชาชน ได้เรียกร้องมานาน และล่าสุดในในพื้นที่ 4 อำเภอของ จ.สงขลา โดยเฉพาะคนใน อ.จะนะ ได้เรียกร้องผ่านมายัง ศอ.บต. เพื่อให้เป็นผู้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากสามารถทำการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนในเรื่อง เอกสารสิทธิ์ที่ดินสำเร็จ อาจจะเป็นแนวทางหนึ่ง ที่ทำให้ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา พ้นจากการเป็นพื้นที่ การก่อความไม่สงบ ที่ถูกรวมไว้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะการสำรวจเพื่อให้เอกสารสิทธิ์กับประชาชนผู้ไร้สิทธิในที่ดินทำกิน คือการคืนความเป็นธรรม ที่ประชาชนเรียกร้องมาเป็นเวลายาวนานนั่นเอง

/////////////// นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา