แม่ฮ่องสอน-กิ่งกาชาดปายออกรับบริจาคเลือด ดาวตา และอวัยวะ

78

กิ่งกาชาดปายออกรับบริจาคเลือด ดาวตา และอวัยวะ ตามโครงการชาวแม่ฮ่องสอนรวมใจบริจาคโลหิต

วันที่ 5 พ.ย.62 นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาด อำเภอปาย กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปายร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน ออกรับบริจาคโลหิตดวงตา และอวัยวะ ตามโครงการชาวแม่ฮ่องสอนรวมใจบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ทางอำเภอปายได้ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนอำเภอปาย ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ มีประชาชนมาบริจาคโลหิต จำนวน 104 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิตจำนวน 36,400 ซีซี , บริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย และมีผู้บริจาคอวัยวะร่างกาย จำนวน5ราย
ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับบริจาคโลหิตจะได้รับเข็มกาชาดที่ระลึกต่อไป

……………………………………………………
ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน