ศรีสะเกษ-ผู้ว่าฯติดตามผลงานการเกษตรและสหกรณ์

34

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ และการกระตุ้นเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษให้มีการเจริญเติบโต และมีประสิทธิภาพ เช่น การสนับสนุนการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ การกระตุ้นพืชสมุนไพร หอม กระเทียม ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ข้าวหอมมะลิ และยางพารา การสนับสนุนการทำประมงน้ำจืด การเลี้ยงโคเนื้อ โคนม และส่งเสริมการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ