ศรีสะเกษ-การท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรม ทอดกฐินทางเรือ

93

แห่งแรก ครั้งแรก ทอดกฐินทางน้ำ ณ วัดจำปา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อุทยานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่นั่งยืน รักสามัคคี.

ณ อุทยานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “คิด ทำ นำ เปลี่ยน” วัดจำปา บ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูบวรสังฆรัตน์ รองเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์/เจ้าอาวาสวัดจำปา นายทิวา รุ้งแก้ว ที่ปรึกษาพิเศษด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นายก อบจ.ศรีสะเกษ/นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษพร้อมด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอกันทรารมย์ คุณวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ดีเจ.น้อยหน่า ภัชราพร ตรองจิต ผู้แทนจาก อบจ.ศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำสถานศึกษา นายก อบต. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน”ทอดกฐินทางน้ำ”ที่วัดจำปา ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562

นอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมการต้อนรับท่านองคมนตรี ซึ่งมีกำหนดการตรวจเยี่ยมอุทยานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนฯ ณ วัดจำปา ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และเตรียมงานท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรม “โฮมบุญข้าวใหม่ปลามัน วัฒนธรรมลุ่มน้ำมูล-ลุ่มน้ำชี เทิดไท้องค์ราชัน” ในระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2562 ณ วัดจำปา ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวอำเภอกันทรารมณ์และ ชาวจังหวัดศรีสะเกษ. ที่จะได้มีโอกาสเสนองานผ่านองคมนตรี สู่พระเจ้าอยู่หัวและพี่น้องประชาชนทั่วโลก ในการ สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระปฐมบรมมาราชโองการ ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

นายทวี บุญพอ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทรารมย์ กล่าวว่า ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่นำพวกเราเขียนประวัติศาสตร์การทอดกฐินทางน้ำเป็นครั้งแรกในจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ ขอขอบคุณ อบจ. ศรีสะเกษ ที่นำพาพวกเราจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม โฮมบุญข้าวใหม่ปลามันฯ เป็นปีที่ 7 ขอขอบคุณ นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษที่ติดอาวุธทางความคิดในการพัฒนาและจัดงานทุกอย่างมาอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ.