ลพบุรี-อบรม พรบ.คุ้มครองแรงงานสถานประกอบการ

74

ลพบุรี-สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดอบรมชี้แจงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และมอบในประกาศเกียรติคุณให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต่างๆและผ่านการประเมิน
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดอบรมให้ความรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้แทนหน่วยงาน ในเรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน เป็นการยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะทำให้ลูกจ้าง

ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความมั่นคงในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะเป็นประโยชน์แก่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมทั้งเป็นประธานมอบใบรับรอง ใบประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร ให้กับสถานประกอบการ และสถานศึกษา ที่ได้ร่วมเข้าโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้รับใบรับรองจากจังหวัดลพบุรี ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สถานประกอบกิจการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2562 จำนวน 22 แห่ง สถานประกอบกิจการที่รับเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว ประจำปี 2562 จำนวน 50 แห่ง และสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมิน

โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ส่งใบประกาศเกียรติคุณเพื่อให้จังหวัดลพบุรีมอบให้กับสถานประกอบกิจการ ได้แก่ สถานประกอบกิจการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 จำนวน 16 แห่ง สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการให้โอกาสผู้เสพ ผู้ติดยา คืนคนดีสู่สังคม และมีสถานประกอบกิจการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพ ผู้ติดยาคืนคนดีสู่สังคม ประจำปี2562 จำนวน 1 แห่ง สถานประกอบกิจการได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการพัฒนาระบบการจัดการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 จำนวน 7 แห่ง และสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการและได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 จำนวน 4 แห่ง

//////////// ผู้สื่อข่าว อนันต์ อ่ำทอง