ยะลา-เปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

46

ข่าว-แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปลูกจิตสำนึกด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษา

วันนี้ 21ต.ค.62 ที่ ลานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา น.ส.สุนารี บุญชุบ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ส่วนราชการในพื้นที่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างสถาบันการศึกษา กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / รองผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ถือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยังให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังจิตอาสาให้กับนักศึกษา น้อมนำพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผ่านกิจกรรมจิตอาสา โดยมีชมรม มรย.จิตอาสา เป็นชมรมที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประมาณ 1,200 คน ดำเนินการทำกิจกรรมจิตอาสา ทั้งจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ

รองผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวอีกว่า การจัดตั้งศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมุ่งปลูกจิตสำนึกด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความคิด ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ เพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษา และเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาจิตอาสาในการทำกิจกรรมจิตอาสาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประชาติต่อไป

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย เปิดศูนย์จิตอาสา พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ นิทรรศการ ติดตามการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริต่อโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของชมรม มรย.จิตอาสา , การบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, กิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ณ ลานวัฒนธรรม และกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10