ศรีสะเกษ-กองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา สร้างอาชีพ-สร้างรายได้

125

สทบ. ผนึก ภาครัฐ ภาคการศึกษา เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา สู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ ศูนย์เรียนรู้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ผนึกเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อนเปิดโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา “เปิดปฏิบัติการกองทุนต้นกล้าไม้” ภายใต้แนวคิด ต้นไม้ยั่งยืน กองทุนมั่งคง ประชาชนมั่งคั่ง หวังสร้างพลิกฟื้นผืนป่า หนุนสมาชิกกองทุนฯ ทั่วประเทศเป็นกำลังสำคัญ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานการจัดงาน กล่าวว่า ประเทศไทยในอดีตมีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ในเรื่องของต้นไม้ป่าไม้ แต่จะเห็นว่าในช่วงหลังพื้นที่ป่าไม้ลดลงและมีจำนวนที่จำกัด จนก่อให้เกิดปัญหาดินถล่ม ภัยแล้ง น้ำท่วม ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เป็นผลมาจากต้นไม้และป่าไม้ของประเทศลดลงทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้น ในหลายประเทศก็อยู่ในภาวะเดียวกัน ภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญ ผลักดันนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าขึ้น โดยการขับเคลื่อน “โครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา ภายใต้แนวคิด ต้นไม้ยั่งยืน กองทุนมั่งคง ประชาชนมั่งคั่ง” ร่วมกัน ซึ่งสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่มีกว่า  13 ล้านคนทั่วประเทศ ถือเป็นกำลังและพลังสำคัญ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับสมาชิกกองทุนฯ พร้อมยังได้เตรียมการปลูกต้นกล้า เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ นับเป็นการนำพระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงตรัสเสมอว่า ต้นไม้ เราปลูก 3 อย่างมีประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ การนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ นำไปใช้ทำฝืน ผลไม้ใช้กิน ทำมาหากินโดยนำไปขาย และสุดท้ายเป็นการอนุรักษ์ป่า ซึ่งการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้เป็นการร่วมพลัง ความรักและน้อมนำพระราชดำรัสสร้างป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต

โดยทาง สทบ. ได้มอบต้นไม้กล้ารวม 1,000 ต้น แบ่งเป็นยางนา 200 ต้น พะยอม 200 ต้น มะค่า 200 ต้น พะยูง 150 ต้น สัก 100 ต้น  กระถินเทพา 100 ต้น และประดู่ 50 ต้น แก่สมาชิกกองทุนกรณีตัวอย่าง โดยนอกจากจะมอบต้นกล้าให้สมาชิกกองทุนฯ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้ว และในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 จะเป็นวันส่งเสริมการปลูกต้นกล้าเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปลูกต้นไม้พร้อมกันของกองทุน โดยกำหนดไว้ในวันหองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในวันที่25 กรกฎาคม ซึ่งในปี 2563 จะเป็นครบรอบ 19 ปีกองทุน และก้าวสู่ปีที่ 20 จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเปิดโอกาสให้ทุกกองทุนได้ร่วมกันสร้างสินทรัพย์ให้กับแผ่นดิน โดยการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกต้นไม้ร่วมกัน

//////////////////////////////