เลย-นทท.ไทย-ลาว นับพันร่วมงานประเพณีออกพรรษาและการแข่งขันเรือยาวไทย-ลาว ”

36

จ.เลย-ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งไทย-สปป.ลาว  ชาวต่างชาตินับพันร่วมในพิธีเปิด”งานประเพณี ออกพรรษาที่เชียงคานและการแข่งขันเรือยาวไทย-ลาว ”     

วันที่ 11 ต.ค. 62   ณ สามแยกสาธารณสุข อ.เชียงคาน จ.เลย   นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด”งานประเพณี ออกพรรษาที่เชียงคานและการแข่งขันเรือยาวไทย-ลาว ” มีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน  นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ   ร่วมงานนับพันคน

นายอภินันท์   สุวรรณโค รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอเชียงคาน  กล่าวรายงานการจัดงานว่า  การจัดงานประเพณีออกพรรษาอำเภอเชียงคาน   ประจำปี  62    มีข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   พ่อค้าประชาชนอำเภอเชียงคาน ร่วมจัดขึ้นตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว  เมื่อถึงประเพณีออกพรรษาอำเภอเชียงคานตามคุ้มวัดต่างๆ จัดให้มีงานประเพณีการทำบุญออกพรรษาขึ้น โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตร  ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ขบวนแห่วัฒนธรรม ขบวนของดีเมืองเชียงคานศิลปวัฒนธรรมขอองชุมชน พิธีถวายประสาทผึ้ง   ขบวนแห่พิธีกรรม”ผาสาดลอยเคราะห์”  การแข่งขันเรือยาวและไหลเรือไฟ  จัดให้มีมหรสพสมโภช  ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2452 พระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี ศรีประเสริฐ) นายอำเภอเชียงคาน  คนแรกได้ริเริ่มให้ราษฎรแต่ละคุ้มวัดในเขตอำเภอเชียงคาน  ร่วมจัดงานและแข่งขัน    เรือยาวตามแม่น้ำโขงเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส ทำบุญร่วมกันและได้พักผ่อนเพลิดเพลิน   พบปะสังสรรค์  นอกจากนี้จะได้มีการแข่งขันเรือยาวมิตรภาพ ไทย – ลาว  ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในและต่างประเทศ  ตลอดทั้งมิตรประเทศและได้ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม  และส่งเสริมประเพณีอันดีงามดังกล่าว  อำเภอเชียงคาน  โดยคณะข้าราชการ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน   องค์กรภาคเอกชน    ตลอดจนคุ้มวัดต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน  จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน  ประจำปี  62  ขึ้น ในวันที่ 6  -14  ตุลาคม  62    เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างข้าราชการ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ่อค้าประชาชนซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชุมชนท้องถิ่น   

รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอเชียงคาน  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯว่า   งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานเป็นประเพณีที่ประชาชนยึดถือสืบทอดเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี และร่วมอนุรักษ์มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน คุณค่าและความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมอันบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองอัตลักษณ์และวิถีของคนในท้องถิ่น ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิตอันแฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อมั่นและการยึดถือปฏิบัติต่อวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา การจัดงานเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเชียงคานและจังหวัดเลย   เพื่อสร้างความสามัคคีการประสานงานการมีส่วนร่วมระหว่างข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน  ซึ่งในปี 62  นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2- 7 ต.ค.62 มีพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ในวันนี้ รวมทั้ง ชมขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ขบวนแห่วัฒนธรรม ขบวนแห่ผาสาดลอยเคราะห์และขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคาน  20 ขบวน จากนั้นตอนต่ำ ชมพิธีกรรมผาสาดลอยเคราะห์และการลอยผาสาด ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก   ชมการแข่งขันเรือยาว เรือกาบ   การแข่งขันเรือยาวมิตรภาพไทย-สปป,ว  ในลำน้ำโขง   เรือกาบ ตอนค่ำ ชมการไหลเรือไฟ ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรมตำบลต่างๆ ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก มีมหรสพตลอดงาน บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคานและพิธีการทำบุญตักบาตรเทโว

///////////////// บุญชู  ศรีไตรภพ  จ.เลย