สงขลา-ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรอย่างครบวงจร

53


เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดโครงการศูนย์กระจายสินค้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ของเกษตรกรอย่างครบวงจร

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.62 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าได้มีการเปิดศูนย์ เปิดโครงการศูนย์กระจายสินค้า สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์ โคเนื้อศรีวิชัย นายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตย์ยืนยง ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ทุกคนที่ทำงานอยู่ภาคใต้มีเป้าหมายเดียวกันคือชีวิตคน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องดีขึ้น ชีวิตพี่น้องชาวใต้ต้องดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้นสำคัญที่สุดคือการมีงานทำ ปศุสัตว์เป็นอาชีพที่สำคัญและสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในครั้งนี้ทำให้ทุกภาคส่วนเชื่อมต่อกันได้ครบวงจร มีการตลาด และขอขอบคุณที่ทำให้พี่น้องชาวใต้ใน 3 จังหวัดเริ่มมีทิศทางในการเลี้ยงโคเนื้ออย่างครบวงจร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพร้อมและยินดีจะสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้เพื่อสนับสนุนเพิ่มรายได้แก่เกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้ออีกทางหนึ่ง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น และศูนย์กระจายสินค้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นกลไกที่สำคัญสำหรับการทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายการผลิตในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในระดับจังหวัดต่อไป

สำหรับสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยพัทลุง ได้มีการวางยุทธศาสตร์การเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจรโดยใช้การตลาดนำการผลิต มีรูปแบบการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยหอการค้าทำหน้าที่ในการแนะนำส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์สามารถผลิตโคขุนมีชีวิตตามคุณลักษณะที่ตลาดต้องการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาโคเนื้อของเกษตรกร โดยการวางกรอบขับเคลื่อนระบบการผลิตเชิงโครงสร้าง เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งหากสามารถดำเนินการตามกรอบที่กำหนดได้ ระบบสหกรณ์จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญของภาครัฐ ต่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุนแบบยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ จะเป็นศูนย์กระจายสินค้าโดยจะพัฒนาศักยภาพการดำเนินการและการบูรณาการเป็นศูนย์กระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหอการค้าจังหวัดยะลา มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรและเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้บริโภคเนื้อจากผลิตผลของคนในพื้นที่รวมทั้งจะมีการส่งเสริมให้มีการแปรรูปที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้นในอนาคต

/////////////// นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา